بانک سوالات ؛ کنکور و مطالب تکميلي کانون دانش

    فهرست مطالب تكميلي قابل دانلود
(لينك دانلود فقط براي آندسته از دوستاني كه CD آموزش فيزيك را خريداري نموده اند قابل نمايش است.)درخواست خريد CD( اطلاعات بيشتر)

گروههاي آزمايشگاه، بخش: ديناميك ( قوانين نيوتن)
شماره ثبت تاريخ ثبت خلاصه آزمايش عنوان آزمايش
14 2008/03/10 در اين آزمايش از دو واگن استفاده شده است .در يرخورد الاستيك انرژي جنبشي كليه اجسام ثابت است اما در برخورد غير الاستيك ، هر چند كه سرعت ثابت مي برخورد الاستيك و غير الاستيك
16 2008/03/10 هر وقت هيچ نيروي خارجي به يك دستگاه وارد نشود(يا برآيند نيروهاي خارجي وارد بر يك دستگاه صفر باشد) و نيز هيچ ذره اي به دستگاه وارد يا از آن خارج گهواره نيوتن
17 2008/03/10 قانون دوم نیوتن در واقع رابطه شتاب با نیرویی که بر آن وارد میشود را بیان میکند. شتاب جسمی به جرم m که نیروی F بر آن وارد میشود هم جهت و متناسب با تجربه قانون دوم نيوتن
18 2008/03/10 آزمايشي براي مشاهده پديده رزونانس پاندول‏‏‏‏ ‎‎‎‎كوپله‏‏‏‏ ‎‎‎‎شده‏‏‏‏
مجموع آزمايشهاي موجود در گروه:: ديناميك ( قوانين نيوتن) (4 تا است)
 
گروههاي آزمايشگاه، بخش: الكتريسيته
شماره ثبت تاريخ ثبت خلاصه آزمايش عنوان آزمايش
19 2008/03/10 نمايش مجازي اصول عملكرد يك مولد توليد الكتريسيته (ژنراتور)

ژنراتور

20 2008/03/10 در اين آزمايش به تحقيق پيرامون قانون اهم پرداخته مي شود

قانون اهم

21 2008/03/10 بررسي اثر خازن ، سلف و مقاومت در يك مدار الكتريكي ساده مدار نوساني الكترو مغناطيس
22 2008/03/10 در اينجا نمايي از يك الكترو موتور جريان مستقيم را مي بينيد كه در آن (براي درك بهتر ) فقط قسمتهاي اصلي به نمايش در آمده اند. نمونه آزمايشي الكترو موتورجريان مستقيم
23 2008/03/10 يك مدار ساده الكتريكي جهت تحقيق و بررسي اختلاف فاز بين ولتاژ و جريان يك مدار ساده AC
24 2008/03/10 نيروي لورنز و بررسي نيروي وارد بر سيم حامل جريان نيروي لورنز
مجموع آزمايشهاي موجود در گروه:: الكتريسيته (6 تا است)
 
گروههاي آزمايشگاه، بخش: آينه و عدسي ها
شماره ثبت تاريخ ثبت خلاصه آزمايش عنوان آزمايش
25 2008/03/10 در اين آزمايش به بحث پيرامون ساختار و چگونگي عملكرد تلسكوپ نوري مي پردازيم. شكست نور در تلسكوپ نجومي
مجموع آزمايشهاي موجود در گروه:: آينه و عدسي ها (1 تا است)
 
گروههاي آزمايشگاه، بخش: فيزيك جديد
شماره ثبت تاريخ ثبت خلاصه آزمايش عنوان آزمايش
26 2008/03/10 در اين آزمايش به مدل اتمي كه بوهر ارائه داده ، مي پردازيم. تئوري اتم هيدروژن بوهر
27 2008/03/10 از آنجا كه انقباض طول و تاخير زماني از مهمترين مسائل در فيزيك نسبيت هستند در اين آزمايش به تفسير و حل يكي از مهمترين مسائل در اين مورد مي پردا مثالي از تاخير زماني
مجموع آزمايشهاي موجود در گروه:: فيزيك جديد (2 تا است)
 
گروههاي آزمايشگاه، بخش: استاتيك
شماره ثبت تاريخ ثبت خلاصه آزمايش عنوان آزمايش
28 2008/03/10 همه ما كم و بيش با نام اهرم و كاربرد آن آشنايي داريم. در اين ازمايش به گونه اي علمي تر با اصل اهرم و مفهوم گشتاور آشنا مي شويد. اصل اهرم
29 2008/03/10 در اين آزمايش چگونگي بكار گيري قرقره ها را فرا گرفته و بطور عملي با مزيت مكانيكي آنها آشنا مي شويد. كاربرد قرقره ها
30 2008/03/11 در اين آزمايش به بحث نيروها و اصل برآيند پرداخته شده و بطور عملي با قانون متوازي الاضلاع و كاربد آن در محاسبه برآيند نيروها آشنا مي شويد تعادل سه نيرو
31 2008/03/11 در اين آزمايش با چگونگي عمل جمع برداري آنهم بصورت انيميشن آشنا مي شويد.

برآيند نيروها

مجموع آزمايشهاي موجود در گروه:: استاتيك (4 تا است)
 
گروههاي آزمايشگاه، بخش: گرما و ترموديناميك
شماره ثبت تاريخ ثبت خلاصه آزمايش عنوان آزمايش
32 2008/03/11 فرآيندهاي ترمو ديناميكي شامل : فرآيندهاي فشار ثابت ، حجم ثابت و دما ثابت از جمله فرآيندهاي پايه اي درس ترموديناميك بشما مي آيند. در اين آزما فرآيندهاي ترموديناميكي
33 2008/03/11 اگر جسمي در مايعي فرو رود؛ بسته به عمق فرو رفته گي ، فشاري ثابت به جسم از طرف مايع وارد مي گردد. به اين فشار فشار هيدرو استاتيك گفته و .... فشار هيدرو استاتيك در مايعات
34 2008/03/11 در اين آزمايش به تحقيق پيرامون قانون شناوري مي پردازيم. نيروي شناوري
مجموع آزمايشهاي موجود در گروه:: گرما و ترموديناميك (3 تا است)
 
گروههاي آزمايشگاه، بخش: موج و صوت
شماره ثبت تاريخ ثبت خلاصه آزمايش عنوان آزمايش
35 2008/03/11 اين آزمايش اين امكان را به شما مي دهد تا اثر تداخل دو موج منتشره را ببينيد. تداخل بين دو موج
37 2008/03/17 امواج، هنگامی که پارمتر مورد نظر ما (جابجائی، تنش مکانیکی، غیره) در محور انتشار موج نوسان می کنند، موج طولی نامیده می شوند. در اين آزمايش به ت پايداري موج طولي
38 2008/03/17 این پدیده ابتدا توسط ریاضیدان و فیزیکدان اتریشی ، یوهان کریستیان دوپلر ، که در وین و پراگ کار می کرد، توصیف و تحلیل شد. مثالي از پديده دوپلر
39 2008/03/17 اگر ارتعاشات در يك راستاي ثابت صورت گيرد، به طوري كه راستاي انتشار و راستاي ارتعاش در يك صفحه ثابت قرار داشته باشد، موج را پلاريزه مي گويند. موج الكترو مغناطيس
مجموع آزمايشهاي موجود در گروه:: موج و صوت (4 تا است)
 
گروههاي آزمايشگاه، بخش: اندازه گيري و معادله ابعادي
شماره ثبت تاريخ ثبت خلاصه آزمايش عنوان آزمايش
36 2008/03/11 كوليس از جمله ابزاري است كه بسياري از صنعتگران با آن سرو كار دارند. اگر مايليد با چگونگي كار با اين وسيله آشنا شويد ؛ به اين آزمايش بپردازيد. روش کار با کوليس
مجموع آزمايشهاي موجود در گروه:: اندازه گيري و معادله ابعادي (1 تا است)
 
 
Grand Total (25 Detail Records)