بانک سوالات ؛ کنکور و مطالب تکميلي کانون دانش

    فهرست مطالب تكميلي قابل دانلود
(لينك دانلود فقط براي آندسته از دوستاني كه مجموعه آموزش فيزيك را خريداري نموده اند قابل نمايش است.)درخواست خريد

گروه 0
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
55

مطالب زير در قالب فايل PDF است. براي ديدن آنها مي توانيد از نرم افزار Sumatra PDF استفاده نماييد. اين نرم افزار حدود 1.1 مگابايت حجم دارد.

02/14/2008 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 0 (1 تا است)
 
گروه 1
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
6

فيزيک 1 فصل اول (انرژي)- سوالات تشريحي (19 سوال)

12/01/2007 دوستي
5 فيزيک 1 فصل اول (انرژي)- پاسخنامه مسائل 01/05/2009 دوستي
4

فيزيک 1 فصل اول (انرژي)- مسائل (50 مسئله)

06/05/2007 دوستي
3 فيزيک 1 فصل اول  (انرژي)- نکته ها 12/01/2007 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 1 (4 تا است)
 
گروه 2
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
30 فيزيك1 فصل دوم (دما و گرما)سوالات تشريحي 01/05/2009 دوستي
9

فيزيک 1 فصل دوم  - (دما و گرما )-پاسخنامه مسائل

01/05/2009 دوستي
8

فيزيک 1 فصل دوم - (دما و گرما )- مسائل ( 40 مسئله)

12/03/2007 دوستي
7

فيزيک 1 فصل دوم  - (دما و گرما ) - نکته ها (71 نکته)

12/03/2007 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 2 (4 تا است)
 
گروه 3
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
108 فیزیک 1 فصل سوم(الكتريسيته)نكته ها 09/04/2010 دوستي
38 فيزيك1 فصل سوم (الكتريسيته)سوالات تشريحي 01/05/2009 دوستي
23

فیزیک 1  فصل سوم(الكتريسيته)مسائل

01/05/2009 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 3 (3 تا است)
 
گروه 5
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
50

فيزيك1 فصل چهارم(آينه ها) مسائل

01/05/2009 دوستي
49

فيزيك1 فصل چهارم(آينه ها)پرسشهاي توضيحي

01/05/2009 دوستي
48

فيزيك1 فصل چهارم (آيينه ها)نكته ها

01/05/2009 دوستي
28

فيزيك 1 فصل چهارم(آيينه ها)پاسخنامه مسائل

01/05/2009 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 5 (4 تا است)
 
گروه 8
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
74 فيزيك1 آزمون نهايي - خرداد 88 (سوال و پاسخنامه)
06/07/2009 دوستي
35 فيزيك1 فصل پنجم (شكست نور)پرسشهاي توضيحي 01/05/2009 دوستي
29

فيزيك 1 فصل پنجم(شكست نور)پاسخنامه مسائل

01/05/2009 دوستي
26

فيزيك 1 فصل پنجم(شكست نور) نكته ها

01/05/2009 دوستي
19

فيزيک 1 فصل پنجم (شكست نور)مسائل

01/05/2009 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 8 (5 تا است)
 
گروه 9
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
36 فيزيك2 فصل اول ( بردارها و اندازه گيري)سوالات تشريحي 01/05/2009 دوستي
10

فيزيک 2 فصل اول  ( بردارها و اندازه گيري)- نکته ها ( 34نکته)

12/06/2007 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 9 (2 تا است)
 
گروه 13
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
37 فيزيك2 فصل دوم( حرکت شناسي) سوالات تشريحي 01/05/2009 دوستي
13

فيزيک 2فصل دوم ( حرکت شناسي)- مسائل - بخش دوم(39مسئله)

01/05/2009 دوستي
12

فيزيک 2 فصل دوم  ( حرکت شناسي)- مسائل - بخش اول (59 مسئله)

11/30/2007 دوستي
11

فيزيک 2  فصل دوم ( حرکت شناسي)- نکته ها ( 57 نکته)

11/30/2007 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 13 (4 تا است)
 
گروه 14
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
42 فيزيك2 فصل سوم(ديناميك) نمونه تستهاي كنكور 01/05/2009 دوستي
41 فيزيك2 فصل سوم(ديناميك) تمرينهاي تكميلي+پاسخنامه 01/05/2009 دوستي
39

فيزيك2 فصل سوم(ديناميك)پاسخ تمرينهاي پايان فصل

01/05/2009 دوستي
32 فيزيك 2 فصل سوم( دینامیک)سوالات تشريحي 01/05/2009 دوستي
21

فیزیک 2 فصل سوم ( دینامیک)مسائل 

01/05/2009 دوستي
20

فیزیک 2 فصل سوم ( دینامیک)نکته ها

01/05/2009 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 14 (6 تا است)
 
گروه 17
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
43 فيزيك2 فصل چهارم (کار و انرژي)-نمونه تستهاي كنكور 01/05/2009 دوستي
33 فيزيك 2 فصل چهارم(کار و انرژي)- سوالات تشريحي 01/05/2009 دوستي
25

فيزيك 2 فصل چهارم (کار و انرژي)-نكته ها

01/05/2009 دوستي
15

فيزيک 2  فصل چهارم (کار و انرژي)- پاسخنامه مسائل( 48)

01/05/2009 دوستي
14

فيزيک 2 فصل چهارم (کار و انرژي)- مسائل ( 48 مسئله)

11/30/2007 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 17 (5 تا است)
 
گروه 20
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
44 فيزيك2 فصل پنجم (ويژگي هاي ماده و فشار)نمونه تستهاي كنكور 01/05/2009 دوستي
40 فيزيك2 فصل5 پاسخ تمرينهاي پايان فصل+تمرينهاي تكميلي 12/11/2007 دوستي
24

فيزيك 2 فصل پنجم(ويژگي هاي ماده و فشار)نكته ها

01/05/2009 دوستي
22

فیزیک 2  فصل پنجم(ويژگي هاي ماده و فشار)مسائل

01/05/2009 دوستي
17

فيزيک 2 فصل پنجم (ويژگي هاي ماده و فشار)سوالات تشريحي(70)

01/05/2009 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 20 (5 تا است)
 
گروه 21
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
45 فيزيك2 فصل ششم ( گرما و قانون گازها)نمونه تستهاي كنكور 01/05/2009 دوستي
34 فيزيك2 فصل ششم ( گرما و قانون گازها)سوالات تشريحي 01/05/2009 دوستي
31 فيزيك 2 فصل ششم( گرما و قانون گازها)پاسخنامه مسائل 01/05/2009 دوستي
27

فيزيك2 فصل ششم( گرما و قانون گازها) نكته ها

01/05/2009 دوستي
16

فيزيک 2 فصل ششم  ( گرما و قانون گازها)- مسائل (53 مسئله)

11/30/2007 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 21 (5 تا است)
 
گروه 22
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
75 فيزيك2 آزمون نهايي - خرداد 88 (سوال و پاسخنامه)
06/07/2009 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 22 (1 تا است)
 
گروه 30
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
18 خلاصه و جمع بندي فرمولهاي فيزيک 2 12/11/2007 فرماني
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 30 (1 تا است)
 
گروه 32
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
79 فيزيك 3 فصل اول(ترموديناميك)پاسخنامه مسائل 11/04/2009 دوستي
78 فيزيك 3 فصل اول(ترموديناميك)مسائل 11/04/2009 دوستي
77 فيزيك3 فصل اول (ترموديناميك)- پرسشهاي توضيحي 09/04/2010 دوستي
76 فيزيك3 فصل اول (ترموديناميك)-نكته ها 10/11/2009 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 32 (4 تا است)
 
گروه 33
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
107 فيزيك3 فصل دوم (الكتريسيته ساكن-رياضي)-(فصل اول تجربي)-مسائل 12/24/2010 دوستي
106 فيزيك3 فصل دوم (الكتريسيته ساكن-رياضي)-(فصل اول تجربي)-پرسشهاي توضيحي 12/24/2010 دوستي
105 فيزيك3 فصل دوم (الكتريسيته ساكن-رياضي)-(فصل اول تجربي)-نكته ها 12/24/2010 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 33 (3 تا است)
 
گروه 40
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
73

فيزيك 3 -امتحان نهايي(رشته تجربي)- خرداد 85 (سوال و جواب)

05/20/2009 دوستي
72

فيزيك 3 -امتحان نهايي (رشته رياضي)- خرداد 87 (سوال و جواب)

05/20/2009 دوستي
47

فيزيك 3 -امتحان نهايي (رشته رياضي)- خرداد 86 (سوال و جواب)

12/11/2007 دوستي
46

فيزيك 3 -امتحان نهايي (رشته تجربي)- خرداد 85 (سوال و جواب)

12/11/2007 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 40 (4 تا است)
 
گروه 43
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
83 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل اول(مكانيك) پاسخنامه مسائل 09/04/2010 دوستي
82 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل اول(مكانيك) مسائل 09/04/2010 دوستي
81 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل اول(مكانيك) پرسش توضيحي 09/04/2010 دوستي
80 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل اول(مكانيك) نكته ها 09/04/2010 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 43 (4 تا است)
 
گروه 44
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
89 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل دوم(دينامنيك) پاسخنامه تستها 09/04/2010 دوستي
88 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل دوم(دينامنيك) تستها 09/04/2010 دوستي
87 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل دوم(دينامنيك) پاسخنامه مسائل 09/04/2010 دوستي
86 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل دوم(دينامنيك) مسائل 09/04/2010 دوستي
85 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل دوم(دينامنيك) پرسشهاي توضيحي 09/04/2010 دوستي
84 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل دوم(دينامنيك) نكته ها 09/04/2010 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 44 (6 تا است)
 
گروه 45
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
92 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل سوم (حرکت نوسانی) پاسخنامه مسائل 09/04/2010 دوستی
91 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل سوم (حرکت نوسانی) مسائل 09/04/2010 دوستی
90 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل سوم (حرکت نوسانی) نكته ها 09/04/2010 دوستی
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 45 (3 تا است)
 
گروه 46
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
95 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل چهارم (موجهای مکانیکی) پاسخنامه مسائل 09/04/2010 دوستی
94 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل چهارم (موجهای مکانیکی) مسائل 09/04/2010 دوستی
93 فيزيك پيش دانشگاهي1-فصل چهارم (موجهای مکانیکی) نکته ها 09/04/2010 دوستی
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 46 (3 تا است)
 
گروه 50
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
98 فيزيك پيش دانشگاهي2-فصل اول (موجهای مکانیکی) پاسخنامه 09/04/2010 دوستی
97 فيزيك پيش دانشگاهي2-فصل اول (موجهای مکانیکی) مسائل 09/04/2010 دوستی
96 فيزيك پيش دانشگاهي2-فصل اول (موجهای مکانیکی) نکته ها 09/04/2010 دوستی
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 50 (3 تا است)
 
گروه 51
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
101 فيزيك پيش دانشگاهي2-فصل دوم(موجهای الکترو مغناطیسی) پاسخنامه 12/24/2010 دوستی
100 فيزيك پيش دانشگاهي2-فصل دوم(موجهای الکترو مغناطیسی) مسائل 12/24/2010 دوستی
99 فيزيك پيش دانشگاهي2-فصل دوم(موجهای الکترو مغناطیسی) نکته ها 12/24/2010 دوستی
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 51 (3 تا است)
 
گروه 52
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
104 فيزيك پيش دانشگاهي2-فصل سوم(آشنايي با فيزيك اتمي) پاسخنامه 12/24/2010 دوستي
103 فيزيك پيش دانشگاهي2-فصل سوم(آشنايي با فيزيك اتمي) مسائل 12/24/2010 دوستي
102 فيزيك پيش دانشگاهي2-فصل سوم(آشنايي با فيزيك اتمي) نکته ها 12/24/2010 دوستي
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 52 (3 تا است)
 
گروه 100
شماره ثبت عنوان تاريخ ارائه ارائه شده توسط
71 دريافت پاسخ تشريحي كنكور 86 رشته رياضي با حجم 1.41 مگابايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
70 دريافت سوالات كنكور 86 رشته رياضي با حجم 1.98 مگابايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
69 دريافت پاسخ تشريحي كنكور 85 رشته رياضي با حجم 1.15 مگابايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
68 دريافت سوالات كنكور 85 رشته رياضي با حجم 2.52 مگابايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
67 دريافت پاسخ تشريحي كنكور 84 رشته رياضي با حجم 1.32 مگابايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
66 دريافت سوالات كنكور 84 رشته رياضي با حجم 1.22 مگابايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
65 دريافت پاسخ تشريحي كنكور 83 رشته رياضي با حجم 1.04 مگابايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
64 دريافت سوالات كنكور 83 رشته رياضي با حجم 834 كيلوبايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
63 دريافت پاسخ تشريحي كنكور 82 رشته رياضي با حجم 821 كيلوبايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
62 دريافت سوالات كنكور 82 رشته رياضي با حجم 838 كيلوبايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
61 دريافت پاسخ تشريحي كنكور 81 رشته رياضي با حجم 1.71 مگابايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
60 دريافت سوالات كنكور 81 رشته رياضي با حجم 857 كيلوبايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
59 دريافت پاسخ تشريحي كنكور 80 رشته رياضي با حجم 1.45 مگابايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
58 دريافت سوالات كنكور 80 رشته رياضي با حجم 793 كيلوبايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
57 دريافت پاسخ تشريحي كنكور 79 رشته رياضي با حجم 1.68 مگابايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
56 دريافت سوالات كنكور 79 رشته رياضي با حجم 759 كيلوبايت 05/28/2008 شاهد امام اراك
54

پاسخنامه آزمون كنكور فيزيك تجربي

02/12/2008 كانون فرهنگي روح ا...
53

آزمون كنكور فيزيك تجربي

02/12/2008 كانون فرهنگي روح ا...
52

پاسخنامه آزمون كنكور فيزيك رياضي

02/12/2008 كانون فرهنگي روح ا...
51

آزمون كنكور فيزيك رياضي

02/12/2008 كانون فرهنگي روح ا...
مجموع مطالب ارائه شده براي دانلود در گروه :: 100 (20 تا است)
 
 
كل مطالب قابل دانلود (106 تا است)